این شبکه صفحات موارد را در یک پنجره بازشو نشان می دهد